Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Spis treści

I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Klientów

II. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników i przedstawicieli Klientów oraz Kontrahentów

III. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Kontrahentów

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Klientów

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych1 – dalej nazywanego RODO - chcemy przekazać Klientom dokonującym zakupów w sklepach MODEST oraz korzystającym z usług serwisowych świadczonych przez MODEST, następujące informacje:

1. Administrator danych.

Administratorem danych osobowych jest Zbigniew Serafinowski, który prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: „MODEST” Zbigniew Serafinowski, Przedborów 31, 63-510 Mikstat, NIP: 6190006137, nazywany dalej „Administratorem”. Administrator danych decyduje o tym, w jaki sposób dane będą wykorzystane i zabezpieczone oraz realizuje Państwa uprawnienia wynikające z RODO.

 

Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

-wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@modest.pl,

-osobiście w jego siedzibie albo

-wysyłając list na adres: „MODEST” Zbigniew Serafinowski, Przedborów 31, 63-510 Mikstat.

 

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w następujących celach:

 1. przyjęcia zamówienia lub zlecenia naprawy oraz wykonania umowy, a także kontaktowania się w tych sprawach (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 2. rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz realizacji uprawnień Klienta w przypadku stwierdzenia wady zakupionego produktu (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 3. wypełniania obowiązków podatkowych i księgowych, w tym wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz prowadzenia dokumentacji podatkowej wymaganej przez prawo (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: obowiązek wynikający z przepisów podatkowych2);

 4. informowania Klientów o swojej ofercie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO): prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest marketing bezpośredni);

 5. ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest potrzeba ochrony i realizacji swoich praw);

 6. informowanie Klientów o akcjach serwisowych lub usterkach urządzeń stwierdzonych przez producenta oraz ułatwienie Klientom skorzystania z ich uprawnień (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest chęć zapewnienia właściwej obsługi Klienta oraz dbałość o bezpieczeństwo i zadowolenie Klienta).

 

 

 

Objaśnienie podstaw prawnych na jakich Administrator przetwarza dane osobowe:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: Administrator przetwarza dane, gdyż jest to konieczne do zawarcia i prawidłowego wykonania umowy lub do wykonania czynności na Państwa życzenie jeszcze przed jej zawarciem (np. przygotowanie oferty);

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do tego, aby Administrator mógł wykonać obowiązki, które na niego nakłada prawo;

 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: Administrator przetwarza dane, ponieważ jest to niezbędne do osiągnięcia interesu (swojego lub innego podmiotu), który jest uzasadniony i zgodny z prawem.

 

3. Obowiązek podania danych.

Podanie danych osobowych jest konieczne do przyjęcia zamówienia lub zlecenia naprawy, wystawienia dokumentów księgowych oraz rozpatrzenia reklamacji. Bez podania niezbędnych danych nie jest możliwe wystawienie faktury lub złożenie reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych nie jest wymagane.

 

4. Planowany okres przechowywania danych.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć z zawartej umowy lub zgłoszonej reklamacji. Jeśli została wystawiona faktura, dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami prawa podatkowego do 6 lat, niezależnie od krótszego terminu przedawnienia roszczeń z umowy (dokumenty księgowe powinny być przechowywane przez 5 lat liczonych od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku).

 

5. Odbiorcy danych.

Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 1. przewoźnikom i kurierom;

 2. podmiotom świadczącym usługi informatyczne, hostingowe oraz księgowe (przetwarzającym dane na podstawie umowy z Administratorem);

 3. kancelariom prawnym;

 4. bankom i dostawcom usług płatniczych;

 5. urzędom skarbowym i organom publicznym (zgodnie z prawem).

 

6. Państwa uprawnienia.

Przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO) – mają Państwo prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza on Państwa dane, otrzymać szczegółowe informacje na temat ich przetwarzania i przysługujących w związku z tym uprawnień, a także uzyskać dostęp do tych danych; mają też Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych, które przetwarza Administrator (pierwsza kopia jest bezpłatna);

 2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) - mogą Państwo żądać od Administratora poprawienia swoich danych, jeśli są one nieprawdziwe, lub ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne;

 3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) – jeśli uważają Państwo, że nie ma podstaw, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, mogą Państwo zażądać ich usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO prawo to przysługuje m.in. wtedy, kiedy dane nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub złożyli Państwo skuteczny sprzeciw);

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – w przypadku ograniczenia przetwarzania danych Administrator może przechowywać Państwa dane oraz wykonywać czynności, na które wyrażą Państwo zgodę bądź np. takie, które są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych przysługuje Państwu w przypadkach, kiedy:

 • uważacie Państwo, że Wasze dane są nieprawidłowe;

 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcecie Państwo, żeby zostały one usunięte;

 • Administrator nie potrzebuje już Państwa danych, ale są one Państwu potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub

 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych;

 1. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) - dane przetwarzane na podstawie zgody lub w związku z zawartą umową (czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO) mają Państwo prawo otrzymać w standardowym formacie możliwym do odczytania na komputerze i mogą je Państwo przesłać innemu administratorowi danych albo wskazać podmiot, któremu Administrator ma bezpośrednio przekazać te dane, jeśli jest to technicznie możliwe;

 2. prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Sprzeciw ze względu na szczególną sytuację – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu (czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W sprzeciwie powinni Państwo opisać szczególną sytuację, która - Państwa zdaniem – uzasadnia jego wniesienie. Konsekwencją złożenia przez Państwa sprzeciwu będzie zaprzestanie przetwarzania danych przez Administratora w zakresie, którego sprzeciw dotyczył, chyba że podstawy, na jakich Administrator przetwarza dane, są nadrzędne wobec Państwa praw lub interesów wskazanych w sprzeciwie albo dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Sprzeciw wobec działań marketingowych – jeśli dane są wykorzystywane dla celów marketingowych, sprzeciw nie wymaga uzasadnienia, a w razie jego wniesienia Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach.

 

7. Jak można skorzystać z przysługujących Państwu praw?

Jeśli chcą Państwo skorzystać z wymienionych praw, wystarczy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem osobiście w jego siedzibie lub w dowolnym sklepie albo wysyłać odpowiednie żądanie pocztą tradycyjną lub na podany adres e-mail. Administrator może prosić o dodatkowe informacje niezbędne do Państwa identyfikacji i spełnienia żądania. Możliwość realizacji niektórych praw jest uzależniona od podstawy, na jakiej Administrator wykorzystuje Państwa dane.

 

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeśli uważają Państwo, że Administrator przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu z Administratorem w celu szybkiego wyjaśnienia i załatwienia sprawy.

 

Dane kontaktowe polskiego organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych; ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

www.uodo.gov.pl; tel.: 22 531 03 00.

 

9. Profilowanie i zautomatyzowane decyzje.

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Przywołane przepisy prawa:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2 W szczególności art. 106b, 106e 190 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, art. 193a ustawy z dnia 29 sierpnia 1993 Ordynacja podatkowa.

 

 

II. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników i przedstawicieli Klientów oraz Kontrahentów

1. Administrator danych.

Administratorem danych osobowych jest Zbigniew Serafinowski, który prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: „MODEST” Zbigniew Serafinowski, Przedborów 31, 63-510 Mikstat, NIP: 6190006137, nazywany dalej „Administratorem”.

 

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe pracowników i przedstawicieli Klientów oraz Kontrahentów (czyli dostawców lub usługodawców współpracujących z Administratorem) w następujących celach:

 1. nawiązania współpracy oraz zawarcia i wykonywania umów z Klientem lub Kontrahentem;

 2. kontaktowania się w ramach współpracy z Klientem lub Kontrahentem;

 3. ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z zawarciem i wykonywaniem umów z Klientem lub Kontrahentem.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest konieczność zgodnego z ustaleniami wykonania obowiązków wynikających z umów oraz chęci nawiązania i ułatwienia współpracy z Klientem lub Kontrahentem, a także ewentualna potrzeba ochrony i realizacji swoich praw).

 

3. Planowany okres przechowywania danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas wykonywania umów z Klientem lub Kontrahentem oraz przez okres przedawnienia roszczeń, które mogą z nich wyniknąć. Jeśli Państwa dane osobowe znajdują się w treści dokumentów księgowych, będą one przechowywane przez 5 lat liczonych od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

4. Źródło i kategorie przetwarzanych danych osobowych.

Administrator przetwarza takie dane jak: imię i nazwisko, stanowisko, służbowy adres e-mail i numer telefonu pracowników lub przedstawicieli Klientów i Kontrahentów. Jeśli wspomniane dane nie zostały przekazane bezpośrednio przez Państwa, Administrator pozyskał je od Państwa pracodawcy lub od Klienta albo Kontrahenta, którego Państwo reprezentujecie.

 

5. Odbiorcy Państwa danych.

Administrator przekazuje dane w niezbędnym zakresie następującym kategoriom odbiorców:

 1. przewoźnikom i kurierom;

 2. podmiotom przetwarzającym świadczącym usługi informatyczne, hostingowe i księgowe;

 3. kancelariom prawnym.

6. Państwa uprawnienia.

Przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

 2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO);

 3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO);

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

 5. prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO);

 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Jeśli chcą Państwo skorzystać z wymienionych praw, wystarczy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem osobiście w jego siedzibie lub sklepie albo wysyłać żądanie pocztą tradycyjną lub na adres e-mail: biuro@modest.pl .

 

Krótki opis wymienionych praw znajdą Państwo w pierwszej części Informacji. 

 

7. Profilowanie i zautomatyzowane decyzje.

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

8. Obowiązek podania danych.

Podanie przez Państwa danych jest konieczne do rozpoczęcia współpracy i zawarcia umowy w imieniu Klienta albo Kontrahenta lub złożenie reklamacji. Bez podania danych nie jest możliwe nawiązanie współpracy i zawarcie umowy albo złożenie reklamacji.

 

III.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Kontrahentów

1. Administrator danych.

Administratorem danych osobowych jest Zbigniew Serafinowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „MODEST” Zbigniew Serafinowski, Przedborów 31, 63-510 Mikstat, NIP: 6190006137, nazywany dalej „Administratorem”.

 

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe Kontrahentów (czyli dostawców lub usługodawców współpracujących z Administratorem) w następujących celach:

 1. ustalenia warunków umowy i jej zawarcia (podstawa prawna przetwarzania danych - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 2. realizacji umowy i zapewnienia prawidłowego wykonania obowiązków z niej wynikających, a w szczególności prowadzenia rozliczeń i składania reklamacji (podstawa prawna przetwarzania danych - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 3. wypełniania obowiązków podatkowych i księgowych, w tym prowadzenia i przechowywania wymaganej przez prawo dokumentacji podatkowej (podstawa prawna przetwarzania danych - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: obowiązek wynikający przede wszystkim z art. 190 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług i art. 193a ustawy z dnia 29 sierpnia 1993 Ordynacja podatkowa);

 4. ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy (podstawa prawna przetwarzania danych - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona swoich praw oraz konieczność zapewnienia ich realizacji);

 

3. Planowany okres przechowywania danych.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć z zawartej umowy lub gwarancji.

Jeśli została wystawiona faktura VAT (lub inny dokument księgowy), dane będą przechowywane co najmniej przez 5 lat liczonych od końca roku, w którym minął termin płatności podatku, nawet jeśli okres przedawnienia roszczeń z umowy upływa wcześniej.

 

4. Odbiorcy Państwa danych.

Administrator przekaże Państwa dane następującym kategoriom odbiorców:

 1. przewoźnikom i kurierom w niezbędnym zakresie;

 2. podmiotom przetwarzającym świadczącym usługi informatyczne, hostingowe i księgowe;

 3. kancelariom prawnym;

 4. urzędom skarbowym i organom publicznym zgodnie z obowiązującym prawem.

 

6. Państwa uprawnienia.

Przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

 2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO);

 3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO);

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

 5. prawo do przenoszenia danych;

 6. prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO);

 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Jeśli chcą Państwo skorzystać z wymienionych praw, wystarczy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem osobiście w jego siedzibie lub sklepie albo wysyłać żądanie pocztą tradycyjną lub na adres e-mail: biuro@modest.pl.

 

Krótki opis wymienionych praw znajdą Państwo w pierwszej części Informacji.

 

7. Profilowanie i zautomatyzowane decyzje.

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

8. Obowiązek podania danych.

Podanie przez Państwa danych jest wymagane do rozpoczęcia współpracy. Bez podania danych nie jest możliwe zawarcie umowy.